• Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản chỉ định của chúng tôi ngay khi đặt hàng hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận của khách hàng với công ty.